بصیرت و معنویت مردم ایران نظام استکباری را به چالش کشیده است