کارگروه علمی تخصصی مربیان و اساتید بسیج در سپاه ناحیه بهار برگزار شد