حماسه ۹ دی برگرفته از آثار وجودی ائمه معصوم(ع) و پیامبر (ص) است