به هیچ وجه عرصه را خالی نمی‌کنم/ پشت‌سر انقلابی‌ها هستم