گروه انقلابی ابوذر نهاوند در اوج خفقان ‌مقابل رژیم طاغوت ایستاد