عملیات کربلایی پنچ برکات فراوانی برای نظام اسلامی در پی داشت