دختر سه ساله ای که سنگ مزار پدر را در آغوش گرفت+عکس